In opdracht van Dow Benelux heeft H4A een aantal projecten uitgevoerd op het gebied van de flora & fauna op de Dow site in Terneuzen. In verband met de veiligheidseisen is aan H4A gevraagd mee te denken over oplossingen en om de werkzaamheden uit te voeren of te begeleiden.

Verplanten Orchideeën t.b.v. nieuwbouw EON

De afgelopen decennia worden orchideeën in toenemende mate aangetroffen buiten natuurgebieden. Het gaat vaak om de soorten Hondskruid, Bijenorchis, Bokkenorchis en Rietorchis. Orchideeënsoorten die net iets minder kritisch zijn dan andere soorten en gemakkelijk nieuwe locaties koloniseren. Buiten natuurgebieden zijn orchideeën beschermd in de Flora en Faunawet. Doordat de plekken waar orchideeën zich vestigen vaak een andere functie en/of bestemming hebben, ontstaan er knelpunten. Zo ook naast Elsta waar een nieuwe turbine door EON wordt gebouwd. H4A kreeg de vraag om 200 m2 plaggen met orchideeën ( bijenorchis en hondskruid ) te verplanten naar een andere locatie op de Dow site.

Wegvangen zoogdieren volgens protocol t.b.v. nieuwbouw Ravago

Niet alle planten, maar ook dieren zijn beschermd. Zo kwam er een uitbreiding van Ravago op het Dow site  wat eerst een braakliggend gebied was. Deze werd door een ecoloog onderzocht, waarbij veldspitsmuizen zijn aangetroffen. Deze dieren zijn vrij zeldzaam, maar zijn nog niet bedreigd. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden zijn er 90 stuks muizenvallen geplaatst en driemaal daags een week lang leeggehaald door ecologen Alex Wieland en Mark Dobbelaar. Dit onder begeleiding van H4A. In totaal zijn er 75 stuks muizen gevangen die vervolgens in de braakmanpolder weer zijn uitgezet.

Plaatsen uilenkasten

Ten behoeve van de aanleg van het Maintenance Value Park, waarbij een oude boerderij onderaan de Scheldedijk is gesloopt, is door Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Rijkswaterstaat (RWS) gekeken waar er uilenkasten zouden moeten worden opgehangen. Dit om Rijkswaterstaat de mogelijkheid te geven compenserende maatregelen uit te laten voeren voor de aanwezige uilen. Op aanwijzing van ecoloog Alex Wieland zijn deze uilenkasten op twee Dow locaties geplaatst: de Dow communicatieboerderij en op het terrein van de Dow schietclub. Normaal nestelen uilen zich in een natuurlijke omgeving, zoals boomholten en andere grotten. Aangezien deze nestlocaties steeds schaarser worden, is de kast voor de steenuil (tot 23 cm grote vogels) een uitstekend alternatief om te nestelen. Het kleine gedeelte vooraan in de nestkast wordt gebruikt om kuikens bij het voeren. In de winter bewijst de kast vaak goede diensten voor de vogels om te schuilen tegen het weer.

Aanleg Vogeleiland

Het aanleggen van een broedvogeleiland is in opdracht van stichting Landschapsbeheer Zeeland , ZMF (Zeeuwse milieu federatie) en stichting kustbroedvogel uitgevoerd, met steun van Zeeland Seaports en Dow Benelux. De aanleg van het eiland in de spuikom van Dow is uitgevoerd door de firma NauticParts in onderaanneming van H4A. Door de aanleg biedt de spuikom van Dow naast bluswater nu ook een plaats voor een drijvend broedvogeleiland van 200 m2. Het eiland is bedoeld voor diverse kustvogels, maar SLZ en ZMF hopen dat vooral de visdief er gebruik van gaat maken. De visdief is één van de Zeeuwse soorten die het moeilijk heeft. Op het verankerde eiland krijgt de visdief nu een veilige plek om uit te rusten en te broeden. Rondom het eiland zijn planken bevestigd met een omheining van gaas om te voorkomen dat visdiefjongen in het water vallen. Doorlatend worteldoek, met daarop een laag grind en kokkelschelpen, zorgt voor een gunstig broedbiotoop. Gresbuizen op het eiland zorgen voor een schuilplaats voor de kuikens. Voedsel vindt de visdief in de nabijgelegen Westerschelde. De visdief overwintert op dit moment nog in de warmere gebieden in Afrika, maar keert in het voorjaar terug om te broeden.