Maatregelen verminderen CO2-uitstoot

Wij laten zien dat wij aantoonbaar maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te verminderen en initiatieven omarmen om tot verdere reductie te komen. H4A rapporteert over haar behaalde resultaten met betrekking tot CO2-reductie via de CO2-footprint.

Wij zijn in het bezit van het CO2-bewust certificaat niveau 5.

Uitwerking (bijv. cO2 Prestatieladder)

Hieronder lees je meer over de diverse subonderwerpen. Onderaan deze pagina zijn de betreffende documenten te vinden.

  • CO2 Reductiebeleid & actieplan

Ons bedrijf wil middels het actieplan concreet en aantoonbaar maken dat we ons zullen inspannen om CO2 te reduceren. Het actieplan is onderschreven door de directie en wordt zowel intern als extern gecommuniceerd.

  • CO2 Footprint & reductiedoelstellingen

H4A communiceert zowel intern als extern over haar behaalde doelstellingen, trends, energiegebruik en verdere reductiemogelijkheden. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd inde CO2-footprint die jaarlijks wordt opgesteld.

  • Communicatieplan

H4A beschikt over een intern en extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen.

  • Actieve deelname aan (sector of keten) initiatieven

H4A neemt actief deel aan verschillende initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Veel kennis en oplossingen voor duurzaamheid komen voort uit de kennis van onze werknemers. Dat zien we dan ook als belangrijkste bron voor onze prestaties, nu en in de toekomst. H4A heeft zich gecommitteerd aan diverse CO2-emissieprogramma’s.

Zo staat bio-asfalt, asfalt met 45% lignine als vervanging voor bitumen op de milieulijst van de RVO. Op deze manier kunnen afnemers van dit product aanspraak maken op MIA en is er VAMIL beschikbaar voor investeringen aan de asfaltcentrale om deze aan te passen voor de productie van Bioway.

H4A neemt deel aan de Meerjaren Energie Afspraak (MJA3/MEE). Daarvoor hebben we een overeenkomst en rapporteren we jaarlijks aan de RVO.

Voor de waterstofambitie zijn er nog geen concrete afspraken. Het consortium bestaat vooral uit bedrijven, maar ook de Gemeente Terneuzen is één van de participanten.

  • Specifiek budget

H4A heeft in het kader van de Meerjarenafspraak een budget van € 10.000 opgenomen voor energiezorg en CO2-reductie. Deze is ook opgenomen in het EEP van de asfaltcentrale (ZVAC).

  • Ketenanalyse asfalt

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder voeren wij de ketenanalyse uit. Dit rapport beschrijft de analyse van asfalt van H4A, geproduceerd in de Zeeuws-Vlaamse Asfalt Centrale (ZVAC).

  • Ketenanalyse groenafval

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-prestatieladder voeren wij de ketenanalyse uit. Dit rapport beschrijft de ketenanalyse van groenafval van H4A.

  • Meest Materiële Emissie Scope 3 Analyse 

Het GreenHouseGas (GHG) protocol bevat richtlijnen om de CO2-emissie van een organisatie te kwantificeren. De verschillende bronnen waaruit CO2-emissie ontstaat worden in het GHG-protocol verdeeld in 3 scopes.

  • Plan van Aanpak Scope 3

In onderstaand document vind je ons plan van aanpak rondom Scope 3.

  • Website SKAO

Al onze initiatieven zijn ook terug te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & ondernemen (SKAO).