In opdracht van de gemeente Vlissingen en DNWG heeft H4A het integraal project Molenweg fase 3 uitgevoerd. Het betrof de straten Molenweg, Platanenstraat, Eikenstraat, Elzenstraat, Berkenstraat, Iepenstraat en Esdoornstraat.

Het betrof een meervoudig onderhandse aanbesteding waarin beide opdrachtgevers de samenwerking zijn aangegaan en er nadrukkelijk voor hebben gekozen de werkzaamheden gecombineerd uit te laten voeren door één aannemer. Dit met als doel het verkorten van de daadwerkelijke bouwtijd, het voorkomen van overlast voor omwonenden en verkeer, het beperken van het aantal logistieke bewegingen en het hebben van één aanspreekpunt op de bouwplaats.

werkzaamheden

De integrale aanpak, waarbij de gemeente Vlissingen en DNWG er voor kozen om zowel kabels en leidingen, riolering en bestrating door één aannemer te laten vervangen, vereiste een unieke samenwerking tussen onze expertises H4A Openbare Ruimte en H4A Ondergrondse Netwerken.

Het projectteam van H4A bestond uit Dennis van der Gaag (projectleider H4A Ondergrondse Netwerken), Gino Simonse (uitvoerder H4A Ondergrondse Netwerken), Maarten Hemelaar (projectleider H4A Openbare Ruimte), David van Duivendijk (uitvoerder H4A Openbare Ruimte), Nils Willems (assistent uitvoerder H4A Openbare Ruimte) en Sidney Mast (omgevingsmanager).

Om te voldoen aan de wens van de opdrachtgevers om de bouwtijd zoveel als mogelijk in te korten en daarmee de overlast voor omwonenden en verkeer zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor een integrale aanpak waarbij in iedere straat eerst de kabels en leidingen werden vernieuwd en direct aansluitend de bestaande gemengde riolering werd vervangen door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Direct daaropvolgend werd de nieuwe elementenverharding aangebracht.

Waar in het verleden werd gekozen om eerst alle kabels en leidingen in de hele wijk te vernieuwen en pas daarna te starten met de (riool-)reconstructie hebben we door deze integrale aanpak de bouwtijd aanzienlijk kunnen verkorten. Waar men volgens de traditionele werkmethode ca. 2 tot 2,5 jaar nodig zou hebben, is het H4A in ca. 1,5 jaar gelukt alle werkzaamheden naar tevredenheid van zowel opdrachtgever(s) als omgeving af te ronden.

Deze werkmethodiek vereiste een vergaande samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen van H4A. Een tweewekelijks projectteamoverleg, direct en veelvuldig contact tussen de uitvoerders en één aanspreekpunt voor zowel de klant als de opdrachtgever als omgeving, waren middelen waarmee dit project een succes werd.

Tijdens de vierwekelijkse bouwvergaderingen met de opdrachtgevers acteerden we als één team en hadden we slechts één doel: de opdrachtgevers ontzorgen door afspraken na te komen.

bijzonderheden

Tijdens de uitvoering van dit project is bijvoorbeeld :

  • 1.430 meter gasleiding aangebracht;
  • 1.359 meter waterleiding gerealiseerd;
  • 3.073 meter aan elektriciteitskabel toegevoegd;
  • 1.000 meter bestaande riolering verwijderd;
  • 500 m3 grond verzet;
  • 200 meter nieuw PVC-riool (DWA) in diverse diameters aangelegd;
  • 700 meter nieuw PVC-IT-riool (HWA) aangelegd, eveneens in diverse diameters;
  • 265 meter nieuw betonriool (HWA) aangelegd;
  • 15.000 m2 betonstraatstenen en -tegels aangebracht;
  • 7.000 meter trottoirbanden en goten aangebracht.